Hva er SELVBILDE, hvordan styrer det livet vårt, og er selvbilde noe vi kan endre?

31. desember 2020 kl. 08:04 · 7 minutter å lese

Menneske

Har du noen gang tenkt over hvordan du tenker om deg selv? Hvordan du snakker om– og til deg selv? Og hvor stor tro du har på deg selv?

 

Selvbilde er sammensetningen av de oppfatningene man har om seg selv – og disse kan være både gode og dårlige. Selvbildet påvirker hvordan man tenker og føler om seg selv, og dette kan igjen påvirke vår psykiske helse. Selvbildet vårt blir etablert i barndommen, og videreutvikles over tid. Alt av tidligere erfaringer med ros, mestring, kritikk og feiling – altså både positive og negative erfaringer, påvirker hvordan selvbildet vårt blir. I tillegg påvirkes selvbildet vårt av andres oppfatninger av oss, og tilbakemeldingene andre gir oss – særlig påvirket blir vi av de som står oss nærmest. Kort sagt betyr dette at selvbildet ditt påvirkes gjensidig av hvem du er og av omgivelsene rundt deg.

 

Man skiller ofte mellom tre typer selvbilde, det reelle,ideelle og det antatte. Det reelle selvbilde omhandler hvordan vi selv oppfatter oss, mens det ideelle selvbilde  handler om hvordan skulle ønske vi var. Det tredje selvbildet, det antatte, handler om hvordan vi tror andre ser på oss og oppfatter oss. Hvis det er stor diskrepans mellom disse selvbildene kan dette medføre både stress og personlig ubehag.

 

Selvbildet vårt påvirker hvordan vi møter ulike sosiale situasjoner, ulike oppgaver og ulike utfordringer. Et positivt (godt) selvbilde vil gjøre møtet med disse ulike situasjonene lettere, og det vil gi oss en større tro på oss selv. Det vil igangsette indre mekanismer som vil øke sjansen vår for å lykkes. Et negativt (dårlig) selvbilde derimot, kan gjøre det motsatte. Et negativt selvbilde er ikke det samme som en psykisk lidelse, men det kan gjøre livet unødvendig tungt å leve. Det kan redusere livskvaliteten vår, som igjen kan føre til at man utvikler ulike psykiske plager.

 

Heldigvis er det slik at man kan både forme, skape og endre sitt eget selvbilde, men da selvbildet vårt består av ganske så grunnleggende oppfatninger om seg selv, krever dette aktivt arbeid. Selvbildet vår endrer seg ikke selv. Så, hvor kan man begynne:

  1.   Jobb med selvaksept – dette handler om at man må jobbe med tanken om at en selv er bra nok. Klarer man å akseptere at man er bra nok som man er, vil dette føre til en tro på at man kan mestre ulike oppgaver. Økt tro på egen mestringsevne vil igjen føre til at man legger inn en større innsats i fullførelsen av oppgavene. Resultatet er en positiv holdning som øker sjansen for mestring, som igjen fører til bekreftelse av den opparbeidede selvaksepten. Bekreftelse og mestringserfaring er med andre ord viktige elementer som påvirker selvbildet.
  2.   Vær nysgjerrig på deg selv – vær nysgjerrig på eget liv, forsøk å se livet ditt fra “utsiden”. Iaktta eget liv med objektive og nøytrale øyne, slik du kanskje ser på andre og deres liv. Det å se det litt fra utsiden kan nemlig bidra til at man utforsker nye sider ved seg selv.
  3. Visualiser suksess – selv om selvbildet i stor grad formes gjennom erfaring, bekreftelse og mestring trenger man ikke nødvendigvis å måtte oppleve dette for å endre selvbildet. Hvis man detaljert visualiserer et forestående scenario – for eksempel av at man holder en presentasjon (en situasjon som vanligvis innebærer negative assosiasjoner) – og man klarer å skape et positivt og detaljert bilde av dette scenariet (at man klarer å gjennomføre presentasjonen feilfritt) – kan dette føre til at du klarer å utkonkurrere den makten som det iboende selvbildet har hatt. Gjennom å simulere nye og positive erfaringer kan visualiseringsøvelser øke din egen tro på at du er i stand til å leve opp til det ideelle selvbildet ditt. Hjernen vår klarer nemlig ikke nødvendigvis detaljert å se forskjell på en faktisk erfaring vs. en visualisert (oppdiktet) erfaring. Slik igangsetter de visualiserte erfaringene positive mekanismer.
  4.   Positive tanker om deg selv – positive tanker kan også påvirke selvbildet ditt, men for at dette skal skje er det viktig at de positive tankene er genuine og kommer fra ditt eget indre. For at de positive tankene skal kunne ha en påvirkningskraft på selvbildet ditt er det nødvendig at de er internaliserte – er tankene eksternt motivert (relaterer seg til ytre omstendigheter) vil de ikke kunne bidra til ønsket justering av selvbildet.
  5.   Unngå å sammenligne deg selv med andre – det å sammenligne seg med andre, i ulike situasjoner, kan føre til man rangerer seg selv på uriktig grunnlag og bygger opp under en unødvendig negativ oppfatning om seg selv. Vi mennesker er unike og forskjellige, og vil vil derfor inneha ulike egenskaper, styrker og svakheter. Det å akseptere dette, og heller fokusere på egne egenskaper og egne forutsetninger, kan hjelpe å bygge opp selvbildet.
  6.   Snakke med psykolog – det å snakke med en psykolog kan også hjelpe i prosessen med å endre selvbildet. Ved å snakke med en profesjonell vil du få mulighet til å bli kjent med deg selv på en ny måte da psykologen kan hjelpe deg med å sortere ulike tanker, følelser og handlinger. Ved å øke forståelsen av hvordan tanker, følelser og handlinger henger sammen, og ikke minst betydningen av din egen tolkning av disse, vil det bli lettere for deg å identifisere de nødvendige endringene som skal til for å endre selvbildet ditt i positiv retning.

 

Vær derfor raus med deg selv, og ikke minst selvbildet ditt. Bestem deg for å sette deg egne mål, og jobb aktivt med å bygge opp, forme og skape ditt eget selvbilde.

Del

Relaterte artikler


Del